• 93 415 97 39 -- 626 18 29 49 -- Craywinckel, 17, 3r 4a -- 08022 Barcelona
idioma español
El dret civil és el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions privades dels ciutadans entre si.
derecho civil

 

Dret Civil

Defenso els seus interessos patrimonials i morals, aplicant tota la meva experiència i talent en qualsevol tipus de litigis civils, on el resultat és l'única satisfacció per a vostè.

• Reclamació d'impagats
• Accidents de trànsit
• Negligències mèdiques
• Accidents de treball
• Responsabilitat civil
• Contractes en general
• Herències
• Desnonaments
• Propietat horitzontal (relacions entre veïns)
• Procediments d'incapacitat

El Codi Civil, com també s'ha denominat “codi de l'autonomia de la voluntat”, sempre ha atresorat l'ordenació de les relacions entre particulars, que és el mateix que parlar del dret privat. Amb la Constitució Espanyola de 1978, es van aproximar els àmbits del dret públic i del dret privat. Aquesta novetat substancial determina clarament la transcendència del Dret Civil, de les normes reguladores de la convivència de les persones.


Reclamació d' impagats

En la lluita contra la morositat, en les reclamacions de quantitat, en la pràctica diària, els creditors es troben amb moltes dificultats per a recuperar els seus crèdits. A Rojas Jaile advocat pensem que cada dia és més difícil, a pesar dels instruments legals que tenim, i tampoc ha demostrat eficàcia total la reforma processal operada ja fa uns anys, així com, la promulgació de la Llei 3/2004, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen amidades de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Es demostra la disfunció que pasa en el nostre país, amb el fet que sent una llei per transposició d'una Directiva europea, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va haver de recordar que en el tema dels terminis de pagament, la llei espanyola no havia traslladat correctament la Directiva a autoritzar el termini de noranta dies per al pagament de determinats productes d'alimentació i gran consum, i demorar l'entrada en vigor de certes disposicions legals.

A més dels procediments per a reclamació de deutes de quantitat, com són els processos declaratius i el monitorio, segons la quantitat a reclamar, existeixen altres procediments civils i mercantils, com són el judici cambiari, i el concurs de creditors. Els judicis cambiaris, com procés especial, està específicament regulat per a una obtenció ràpida dels drets de crèdit sustentats en lletres de canvi, pagarés o xecs.
Recentment, i continuant amb la conjuntura econòmica, el legislador ha hagut de reformar aspectes de la Llei concursal, en concret amb el Reial decret Llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, financera i concursal, que permet que el deutor legalment obligat a presentar sol·licitud de concurs voluntari, pugui posposar aquesta obligació comunicant en el termini de dos mesos al jutge competent per a la declaració de concurs, i pugui arribar a acords amb els creditors. Amb el Reial decret Llei 10/2008, de 12 de desembre, pel qual s'adopten mesures financeres per a la millora de la liquiditat de les petites i mitjanes empreses i altres mesures econòmiques complementàries, s'introduïa una mesura extraordinària de caràcter temporal, que suspèn durant dos anys l'aplicació de les responsabilitat dels administradors per deutes.