• 93 415 97 39 -- 626 18 29 49 -- Craywinckel, 17, 3r 4a -- 08022 Barcelona
idioma català
  • L'Econòmic (El Punt Avui), 06/12/2014
    Autor: Ramon Gª-Rojas i Jaile

Mala gestió dels accidents de treball

Dir mala gestió en el món empresarial, és equivalent a dir mala gestió econòmica.
És molt recomanable aprendre de l'experiència, de les investigacions de les causes dels accidents laborals per poder reduir aquesta sinistralitat que provoca danys, lesions, morts, i ocasiona costos econòmics. Les xifres de sinistralitat laboral segueixen sent elevades, pel que és un tema d'actualitat permanent, i que ha de ser de constant preocupació i alerta per part de tots els operadors implicats, i especialment dels responsables de la seguretat i higiene en el treball de qualsevol empresa. La sinistralitat laboral afecta per igual a diversos sectors, encara que en algun moment hi ha hagut més incidència en el sector de la construcció, a causa del auge constructiu que es va viure en aquest país. L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, comptabilitzava per al període 2012-2013 uns 39.862 sinistres en el sector de la construcció, i en la indústria uns 81.651 accidents. En el total dels sectors, uns 382.561 accidents. Això suposa una despesa social important en el nostre PIB, pel cost de les baixes, morts, tractaments mèdics, prestacions per incapacitat i per defunció. També hi ha la responsabilitat civil que han d'assumir els responsables de l'empresa davant els accidents laborals, per això, hi ha la cobertura amb una asseguradora, que es coneix com a RC patronal.

Falta una regulació legal unitària sobre els accidents de treball, ja que el marc normatiu de la responsabilitat civil i penal que deriva dels accidents laborals és dispersa. Al marge de la criminalització dels accidents de treball amb obertura d'una instrucció penal, aquests sinistres generen expedients administratius de caràcter sancionador, com són per infracció de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, que es tramita pel procediment de la Inspecció de Treball i Seguretat Social; i un expedient a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, pel recàrrec de prestacions econòmiques en cas d'accident de treball i malaltia professional, a càrrec de l'empresari infractor.

No podem oblidar, que quan parlem de seguretat i salut en el treball, ens referim a una obligació que dimana del propi contracte de treball per disposició legal de caràcter imperatiu. En atenció al marc normatiu, i en concret amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i al marge de les normes específiques de cada sector, tot empresari a de garantir al treballador que contracti, un lloc de treball sa i segur, i en qualsevol cas, protegir-lo dels perills als quals pugui estar exposat. En aquestes situacions, la naturalesa jurídica de la responsabilitat de l'empresari és contractual, correlativa amb els drets del treballador en el marc de la seva relació laboral com així s'estableix en l'Estatut dels Treballadors. Això no exclou la responsabilitat dels auxiliars de l'empresari, ni tampoc exclou la responsabilitat de serveis de prevenció externs, contractats per avaluar riscos i elaborar el pla preventiu per tal d'implementar i complir diligentment, eficientment, les obligacions de seguretat i salut laboral, i no establir un simple pla preventiu de maquillatge (make-up), buscant una mera formalització de l'exigència normativa.

El compliment negligent d'aquesta prevenció de seguretat i salut laboral, existint accident o malaltia relacionat amb el treball, pot comportar segons els casos, i excloent causes de força major, culpa exclusiva del treballador, i cas fortuït, una responsabilitat penal, i parella a aquesta una responsabilitat civil. Estarem davant d'una responsabilitat per culpa de l'empresari com a titular de l'estructura productiva, i/o per culpa d'altres implicats amb obligació de control del compliment del pla de prevenció. Si l'accident de treball consisteix en un resultat de lesions o homicidi, no només els fets es qualifiquen com a tals delictes, sinó que han de qualificar-se en concurs real amb un delicte contra els drets dels treballadors. El codi penal assenyala, que ha d'haver infracció de les normes de prevenció de riscos laborals, no facilitant els mitjans necessaris per desenvolupar l'activitat laboral en adequades condicions i mesures de seguretat i higiene. És una responsabilitat per omissió. Un accident laboral amb seqüeles de lesions corporals o mort, provoca incoar automàticament diligències judicials pel jutjat d'instrucció, davant una presumpta responsabilitat penal. El codi penal conté un precepte que fa referència a l'atribució de responsabilitat penal per accidents laborals a les pròpies persones jurídiques, i amb imposició penològica a l'assenyalada pels "delictes contra els drets dels treballadors", als administradors o encarregats.

-----------------------------------------------------------
Publicat a L'econòmic 06-12-2014