• 93 415 97 39 -- 626 18 29 49 -- Craywinckel, 17, 3r 4a -- 08022 Barcelona
idioma català
  • L'Econòmic (El Punt Avui), 22/10/2011
    Autor: Ramon Gª-Rojas i Jaile

L'agilitació processal i el procés de desnonament

Se sol dir que el baròmetre de salut d'un estat democràtic, social i de dret rau en el bon funcionament de la seva administració de justícia. I la veritat és que el govern de l'Estat espanyol sembla haver convertit en objectiu, encara que tardà com tants altres, el d'atendre els ciutadans en el seu dret a un servei públic de la justícia, perquè sigui més dinàmic i respongui a les necessitats d'aquests d'acord amb la realitat conjuntural.

En aquesta tasca, l'anomenat legislador no ha trobat descans per anar promulgant lleis que en reformen, que en modifiquen d'altres, ja que el dia a dia sembla superar constantment. Això és el que passa amb la Llei 37/2011, de 10 d'octubre, de mesures d'agilitació processal, publicada el dia 11 d'octubre al BOE; és una disposició legal que entrarà en vigor als 20 dies de la publicació, i l'objecte no és altre que el d'incorporar determinades mesures d'agilitació processal en els ordres civil, penal i contenciós administratiu. La finalitat de la llei és continuar introduint millores en la legislació processal que permetin agilitzar els diferents procediments que són reformats en aquesta ocasió. Es tracta d'optimitzar els procediments judicials, suprimint els tràmits processals que ara, vista l'experiència forense, són innecessaris o simplement substituïbles per altres de terminis més breus.

És una evidència entre els operadors jurídics que la situació econòmica ha donat lloc a un augment dels litigis. I un gran nombre de processos que es ventilen cada dia en els nostres tribunals són els processos relacionats amb l'arrendament. Anteriorment, amb la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis, es van modificar, entre altres disposicions, diversos preceptes de la llei d'enjudiciament civil, amb el propòsit de millorar i agilitar els processos de desnonament. I dic bé, amb el propòsit, ja que abans de la seva publicació s'auguraven moltes esperances amb vista a reduir els terminis de tramitació d'aquests processos judicials, així com agilitzar els tràmits de notificació de les resolucions judicials, evitant demores innecessàries, i les provocades de mala fe. Però el govern no va ser tan audaç com havia estat anunciant, ni tampoc va seguir l'esperit del que manifestava en el preàmbul de la llei. Entre altres raons, va quedar encotillat per salvaguardar l'obligat respecte a les garanties a favor del llogater, en relació amb la notificació d'actes judicials. Però ara, i en el marc econòmic i social en què estem sumits, a diferència de la Llei 19/2009, de 23 de novembre, el govern ha estat, diguem, tardanament valent per emprendre una modificació en l'articulat de la llei d'enjudiciament civil, modificació que ja la podia haver previst anteriorment; això sí, ara en el preàmbul de la llei deixen clar que es realitza sense minva de les garanties del justiciable, i qui és aquest justiciable, perquè tant l'arrendador com l'inquilí.

Ara, amb la Llei 37/2011, de 10 d'octubre, de mesures d'agilització processal, i tractant en l'ordre civil de la reforma, és significativa la incidència que té la reforma per als procediments de desnonament per falta de pagament. Es dóna simplement una nova redacció de l'apartat 3, i s'afegeix un nou apartat 4, a l'article 440 de la Llei d'enjudiciament civil, article anteriorment modificat. En línies generals, s'estén el procés especial del judici monitori (se suprimeix el límit quantitatiu del procés monitori -abans 250.000 euros- equiparant-lo el procés monitori europeu) als judicis de desnonament per falta de pagament de rendes o quantitats degudes, i es passa directament al llançament de l'arrendatari, en el cas que no desallotgi l'immoble, pagui o formuli oposició després del requeriment judicial, on, a més, es comunica a l'arrendatari la data del llançament. Aquest requeriment, amb un termini de 10 dies per a aquests supòsits de fet, serà l'única comunicació processal del jutjat a l'arrendatari, el que garanteix el bon fi del procés, sense caure en la dinàmica de les dilacions en l'execució de resolucions judicials, i per tant, s'evitaran la celebració de les vistes innecessàries que s'assenyalaven fins ara.

La modificació que emprèn la Llei 37/2011, de 10 d'octubre, de mesures d'agilitació processal, en l'ordre civil, i especialment pel que fa als processos de desnonament per falta de pagament, pot semblar intranscendent, però no ho és, ja que en la praxi forense això suposa per a aquests supòsits de fet que els processos no s'allarguin fins als 6 mesos, com passava fins ara, simplement per haver-se assenyalat una vista per celebrar judici, que ara es considera innecessària.

 

-----------------------------------------------------------
Publicat a L'econòmic 22-11-2011


Ver articulo en el diario